top of page
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders voor plaatsing van advertenties bij RTV bv.

ORDERVOORWAARDEN – VERANTWOORDELIJKHEID – TARIEVEN – DUUR
art. 1: Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen werden overeengekomen, gelden de volgende bepalingen bij het aanvaarden van orders. Zij hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden vanwege de contractant of de achterliggende adverteerder.
Iedere ondertekenaar van een order voor zendtijd (onder de vorm van spot, billboard, sponsoring, publireportage, programma door derden of iedere vorm van opname in zendtijd, hierna globaal genoemd ‘spot’) verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hier onderstaande clausules te aanvaarden.
Mededelingen en meldingen, al dan niet gedrukt. op brieven en andere documenten worden als niet bestaande aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met onze algemene voorwaarden. Elk door ons aanvaard order impliceert dat de contractant deze voorwaarden kent en deze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt. Voor aangeleverd materiaal gelden bijzondere technische voorwaarden. Voor facturen gelden tevens bijzondere voorwaarden.
art. 2: De spots worden uitgezonden onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de contractant, bemiddelaar of adverteerder, die tevens RTV bv en het radio- en/of tv-station onbeperkt vrijwaren en met uitsluiting van dezen de uitsluitende verantwoordelijkheid dragen voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van een spot.
art. 3: De spots worden uitgezonden tegen de voorwaarden van het tarief en de technische voorwaarden geldend op het ogenblik van de uitzending van de spot. De offertes, alsmede de aangegeven tijdstippen en frequenties worden enkel als inlichting gegeven maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen.
De directie van RTV bv houdt zich het recht voor om op het even welk ogenblik het advertentietarief, de berekeningswijze of de wijze van uitzending te veranderen. Zij zal echter de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor orders waarvan de uitvoering contractueel reeds begonnen is.
art. 4: De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan 1 Jaar vanaf de datum van de eerste daad van uitvoering ervan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geviseerd door de directie van RTV bv


AANVRAGEN – OFFERTES – ORDERS – PLANNING
art. 5: De aanvragen voor zendtijd moeten schriftelijk worden ingediend, per zelfde publicitaire boodschap, met aanduiding van de duur van de spot, het gewenste tijdstip van uitzending, alsook de frequentie.
art. 6: De aanvraag vermeldt duidelijk de naam, de woonplaats of de zetel, en de eventuele vennootschapsvorm van de aanvrager. De aanvraag vermeldt eveneens de identiteit van de achterliggende adverteerder, met de aanduiding van het merk of de handelsnaam van het product of de dienst waarvoor geadverteerd wordt, samen met de bevestiging van de aanvrager dat hij bevoegd is om de spot van de aldus bekendgemaakte ordergever door RTV bv te doen uitzenden.
art. 7: RTV bv zal de aanvragen, op voorwaarde dat zij volledig en geldig zijn ingevuld, discretionair verwerken en rangschikken naargelang de beschikbare zendtijd. Kan zij de aanvraag zonder meer toezeggen dan zendt zij hiervan hetzij een order, met aanduiding van het zendschema
alsook van de prijs of de prijsbepaling. Het order is pas definitief wanneer de contractant het voor bevestiging ondertekend terugstuurt.
Kan RTV bv een aanvraag niet toezeggen zoals gevraagd dan zendt zij een offerte met voorstel van zendschema, prijs of prijsbepaling. Indien de aanvrager de offerte goedkeurt, dient deze voor bevestiging ondertekend te worden teruggezonden, waarna aan de contractant het order voor bevestiging wordt toegestuurd.
De bevestiging van een order of een offerte door de contractant is enkel geldig indien zij de totaliteit van het order of de offerte betreft, zonder enig voorbehoud is, ondertekend werd en gedateerd. Zoniet kan RTV bv deze als vervallen beschouwen en vrij beschikken over de desbetreffende
zendtijd.
art. 8: Elke overeenkomst is intuitu personae aangegaan met de contractant, en de achterliggende adverteerder. Zij geldt specifiek voor het desbetreffende product of dienst, merk, handelsnaam of bedrijf, en zij mag niet worden overgedragen op straffe van niet-tegenwerpelijkheid aan RTV bv.
De contractant is tegenover RTV bv gehouden tot betaling. RTV bv kan naar eigen discretionaire beoordeling vragen dat ook de achterliggende adverteerder hoofdelijk tot de betaling gehouden is.
art. 9: De door een contractant gevraagde frequentie zal in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. Indien de regionale zender of website om enige reden van actualiteit of programmatie verplicht zou zijn het zendschema of de publicatie aan te passen, kan de planning door RTV bv herzien worden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de contractant, en zonder dat deze herziening als grondslag tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst door de contractant kan worden ingeroepen. 
art. 10: RTV bv behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, te schorsen of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling vanwege de contractant of achterliggende adverteerder. Zij kan er ook de wijziging van vragen, waarbij de contractant daartoe op eerste verzoek van RTV bv de spot tijdig aan de controle door RTV bv zal onderwerpen, zonder dat deze controle de contractant ontzien van zijn volledige aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht.
De contractant is er zich van bewust dat RTV bv handelt voor de zendgemachtigde vereniging, die ten alle tijde en onder dezelfde voorwaarden als hoger omschreven de uitvoering van een order kan weigeren, schorsen of uitstellen.
art. 11: RTV bv kan de uitvoering van elk order van een contractant stopzetten zover voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een reeds eerder uitgevoerd order van dezelfde contractant nog niet is voldaan bij de vervaldatum, of in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de contractant of achterliggende adverteerder.

MATERIAAL – AANLEVERING – KWALITEIT – AANSPRAKELUKHEID – KOSTEN – TAAL
art. 12: Behoudens een verwijzing naar zijn eigen spot is het de contractant of de achterliggende adverteerder verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van of te verwijzen naar de regionale zender/radiostation en/of haar programma’s en/of het logo, evenals gebruik te maken van of te verwijzen naar werknemers, orderhouders, permanente of occasionele medewerkers van de regionale zender/radiostation op straffe van verbreking met schadevergoeding van de overeenkomst. Hiervan kan enkel bij voorafgaande schriftelijke en expliciete overeenkomst worden afgeweken.
art.13: Spots die behoren tot een uitgesloten bedrijfssector, die in strijd zijn met de wet, of met het imago van de omroep of het beeld dat deze laatste wenst te voeren, worden niet aanvaard. Indien de contractant de aanmaak van de spot overlaat aan RTV bv moet de inhoud ervan uiterlijk 14 dagen voor de eerste geplande uitzending in haar bezit zijn. Het is RTV bv toegestaan te oordelen over de keuze van de productiestudio, de vormgeving en de verwerking van de inhoud van de boodschap. Zelfs wanneer na voorlegging, de contractant beslist de realisatie niet te gebruiken om gelijk welke reden is deze gehouden tot het dragen van de gemaakte kosten.
art. 14: Het volledige uitzendklaar materiaal, dat voldoet aan alle vereiste kenmerken wordt aan RTV bv geleverd ten laatste 10 volle werkdagen vóór de geplande datum van uitzending. Bij overschrijden van deze termijnen wijst RTV bv elke verantwoordelijkheid af voor fouten naar aanleiding van de uitvoering van dergelijk order.
art. 15: RTV bv houdt zich het recht voor spots die niet de afgesproken lengte hebben niet te aanvaarden. Indien de spot langer is dan voorzien en toch zou aanvaard worden, wordt de prijs naar de hogere lengte-eenheid afgerond. Indien de spot korter is dan voorzien, geldt de eerder afgesproken prijs.
art. 16: De gesproken en/of geschreven boodschap van de spot is in het Nederlands. Elke afwijking van deze regel zat eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan RTV bv
art. 17: RTV bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de kwaliteit van de overname van de spot of het regionale zendersignaal. Indien een kwaliteitsprobleem kan worden verholpen door een nieuwe door de regionale zender uitgevoerde overname zal hiervoor een bijkomende kost (met een minimum van 125 euro, exclusief BTW) ten laste van de contractant gelegd worden. Een spot die niet voldoet aan de technische en kwaliteitsnormen kan door RTV bv worden geweigerd, onverminderd de volle aansprakelijkheid van de contractant en zonder dat zulks verbintenissen ten overstaan van RTV bv beperkt of reduceert.
art. 18: De overeenkomst verleent aan de contractant enkel het recht op tijdelijk gebruik van het regionale zendersignaal dat via de kabeldistributiemaatschappijen wordt gedistribueerd. RTV bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid In verband met de kwaliteit van het regionale zendersignaal bij de abonnees van de kabeldistributiemaatschappijen, en heeft zich volledig van haar verbintenissen bevrijd door opname van spots in het regionale zendersignaal.

STOPZETTEN EN UITSTELLEN VAN ORDERS
art. 19: Annulatie van een campagne of een deel ervan is enkel mogelijk door middel van een aangetekende brief die bij RTV bv toekomt minstens 30 dagen vóór de eerste uitzending van de spot Bij annulatie tussen 30 en 15 dagen vóór de uitzending van de eerste spot is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Vanaf 15 dagen vóór de uitzending van de eerste spot van een campagne is geen annulatie meer mogelijk, en blijft de oorspronkelijke overeenkomst bindend.
art. 20: Het uitstel of de verplaatsing van een concrete spot naar een ander tijdsblok of een andere datum is enkel mogelijk binnen hetzelfde kalenderjaar door middel van een aangetekende brief die RTV bv ontvangt minstens 10 werkdagen vóór de datum van de oorspronkelijke
uitzending. Een verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door RTV bv discretionair behandeld binnen de mogelijkheden van de planning.
In elk geval blijft de contractant gehouden tot het oorspronkelijk bedrag van de overeenkomst, onverminderd de toepassing van de hogere tarieven indien het verzoek daartoe leidt.


MATERIAAL – BEWARING – RISICO
art. 21: Het door de contractant ter beschikking gestelde matertaal wordt gedurende 6 maand na de laatste uitzending bewaard. Na deze termijn staan wij niet langer in voor de bewaring ervan.
art. 22: Alle materiaal behorende aan de contractant, dat in onze gebouwen of in het uitzendstation berust, dat het betaald weze of niet, blijft er voor rekening en risico van de contractant, die uitdrukkelijk RTV bv en de regionale televisiezender en/of website van alle verantwoordelijkheid ontlast. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen, noch voor beschadiging van materiaal ten gevolge van de behandelingen die het moet doorstaan, noch voor verlies of diefstal.

AUTEURSRECHTEN
art. 23: Wanneer de contractant order geeft tot het uitzenden van eender welke film, video, muziek, Illustratie, tekening, document of tekst, effecten of stemmen impliceert dit dat hij daartoe de toestemming heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van onze zijde.
art. 24: Alle creaties door ons ontworpen blijven onze eigendom en zijn beschermd door het auteursrecht en kunnen derhalve door de contractant niet worden overgenomen of bewerkt zonder voorafgaandelljke schriftelijke toestemming. Bij elke vastgestelde inbreuk en per media zal de contractant aan RTV bv een schadevergoeding verschuldigd zijn wegens het schenden van het auteursrecht.

KLACHTEN – TERMIJNEN – BEPERKINGEN
art. 25: Inzake spots wordt de contractant verondersteld de uitzendingen op de voet te volgen. Omwille van de korte afsluittermijnen wordt een klacht in verband met zendtijd slechts in overweging genomen wanneer ze schriftelijk binnen de 8 dagen na de uitzending wordt ingediend. Niet-naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid van de klacht met zich mee. Eventuele reacties op een laattijdige klacht zijn steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceren geen verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil door RTV bv ingeroepen kan worden.
art. 26: Indien de contractant beweert dat de regionale zender een spot niet heeft uitgezonden, moet RTV bv het bewijs leveren van de opname in de programmatie, zoniet wordt de prijs niet gefactureerd.
Indien de contractant beweert dat de regionale zender een andere spot van de contractant uitgezonden heeft dan besteld, zal RTV bv binnen de kortste tijd de juiste spot doen uitzenden zonder meerprijs, op voorwaarde dat de contractant RTV bv tijdig op de hoogte brengt en bewijst dat de achterliggende adverteerder ten gevolge van die verwisseling schade heeft geleden.
art. 27: Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van RTV bv zich enkel tot heruitzending of prijsvermindering, en enkel indiende opgeworpen klacht de bestemming van de spot schaadt. De gedeeltelijke benutting van de geleverde diensten heeft de aanvaarding van het geheel voor gevolg. In géén geval kan de financiële aansprakelijkheid van RTV bv het haar verschuldigd bedrag voor de geleverde diensten overschrijden.

FACTUREN -INTRESTEN – VERHOGINGSBEDING
art. 28: De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum zonder korting. De uitgifte van wissels of kwitanties beoogt geen afwijking van deze bepaling.
art. 29: Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% verschuldigd zijn.
art. 30: In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 12% met een minimum van 100 euro en een maximum van 1.850 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten en zonder dat ingebrekestelling vereist is.

BETWISTINGEN
art. 31: Elke betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtsmachten van Turnhout. Enkel RTV bv kan van deze regel afwijken. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch recht.

bottom of page